100+ Malayalam Life Quotes Status Captions

 • ഉള്ളിൽ അലറികരയുമ്പോഴുംഭ്രാന്തമായ ഓർമകളെചങ്ങലക്കിട്ട്പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മുന്നിൽചിരിച്ചു കാണിക്കുന്നനാടകത്തിന്റെ പേരാണ്ജീവിതം….
 • സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
 • ജീവിതം വളരെ ചെറുതാണ്. ആഹ്ളാദങ്ങളെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഈഗോ കാരണം നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക
 • ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പരിഹാരം കാണരുത്; ജീവിതം മികച്ചതാക്കുകയും എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • ജീവിതം ഒരു ചോദ്യമാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരമാണ്.
 • ജീവിതം എത് പ്രയാസകരമായി തോന്നിയാലും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യാവുന്നതും വിജയിക്കുന്നതുമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും
 • ജീവിതം ഒരു പുഷ്പമാണ്, അതിൽ സ്നേഹമാണ് തേൻ.
 • ജീവിതം നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മികച്ച സാഹസങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു.
 • നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ജീവിതം ഒരു ഭ്രാന്തൻ സവാരി ആണ്, ഒന്നും ഉറപ്പില്ല.
 • സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ജീവിതം. നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം.
 • അല്ലേലുംനമ്മൾ എത്രയൊക്കെപ്ലാൻ ചെയ്താലും  ‘വിചാരിച്ചാലുംഅതിന്റെ ഒക്കെഅപ്പുറത്തല്ലേ ജീവിതത്തിന്റെപോക്ക്
 • ജിവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കടങ്ങളെ ഞാൻ കണക്കാകില്ല കാരണം അവയാണ് എന്റെ ജിവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു
 • മിറർ എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്താണ്, കാരണം ഞാൻ കരയുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ചിരിക്കില്ല.
 • നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്, അവരെ അകറ്റിനിർത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
 • നിങ്ങൾ മറ്റ് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ജീവിതമാണ്.
 • ജീവിതംചിലപ്പോൾഅങ്ങനെയാണ് …. നാംസ്വപ്നംകണ്ടതുംആഗ്രഹിച്ചതുംനമ്മളെതേടിവരണമെന്നില്ല …..!! എന്നാൽനമ്മൾആഗ്രഹിക്കാത്തപലതുംനമ്മളെതേടിവരും …!!! ചിലത്നമ്മൾക്ക്സന്തോഷംനൽകും …! ചിലത്ദുഖവും ..!!
 • ജീവിതത്തിൽസംഭവിക്കുന്നഎല്ലാകാര്യങ്ങളിലുംനല്ലത്കാണുവാൻമനസ്സിനെപരിശീലിപ്പിക്കുക
 • നാളെനിങ്ങൾമരിക്കുന്നതുപോലെജീവിക്കുക. നിങ്ങൾഎന്നേക്കുംജീവിക്കുന്നതുപോലെപഠിക്കുക.
 • ഈനിമിഷത്തിനായിസന്തോഷവാനായിരിക്കുക. ഈനിമിഷംനിങ്ങളുടെജീവിതമാണ്.
 • ജീവിതംപിന്നിലേക്ക്മാത്രമേമനസ്സിലാക്കാൻകഴിയൂ; പക്ഷേഅത്മുന്നോട്ട്ജീവിക്കണം.
 • നിങ്ങളുടെജീവിതകാലംമുഴുവൻആടുകളേക്കാൾഒരുദിവസംസിംഹമായിരിക്കുന്നതാണ്നല്ലത്.
 • ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോഗം അതിനെ മറികടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനായി ചെലവഴിക്കുക എന്നതാണ്.
 • സുരക്ഷ കൂടുതലും ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ്. ജീവിതം ഒന്നുകിൽ ധീരമായ സാഹസികത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല.
 • നിങ്ങൾക്ക്സന്തോഷകരമായജീവിതംനയിക്കണമെങ്കിൽ, ആളുകളുമായോകാര്യങ്ങളുമായോഅല്ല, ഒരുലക്ഷ്യവുമായിബന്ധിപ്പിക്കുക.
 • ഒരു മണിക്കൂർ സമയം പാഴാക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം കണ്ടെത്തിയില്ല.
 • നിങ്ങൾജീവിതത്തിൽനിരവധിതോൽവികൾനേരിടേണ്ടിവരും, പക്ഷേഒരിക്കലുംസ്വയംപരാജയപ്പെടാൻഅനുവദിക്കരുത്.
 • ജീവിതം ഒരു പാഠശാലയാണ്അ ത് അന്ത്യം വരെ നമ്മെ പുതിയ പാഠങ്ങള്‍ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ മനസ്സോടെ പുതിയ അറിവുകള്‍ക്കായി ഹൃദയം തുറന്നുവെക്കുക
 • ജീവിതം പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ല, മറിച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. 
 • ഒരാളുടെ വിധി എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക, തുടർന്ന് അത് ചെയ്യുക എന്നതാണ് വിജയകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ രഹസ്യം. 
 • ഭാവി ഭാവിയുമായി കൂട്ടിമുട്ടലുകളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ് ജീവിതം; അത് നമ്മൾ ആയിരുന്നതിന്റെ ആകെത്തുകയല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്.
 • നിങ്ങൾക്ക്ഏറെവേണ്ടപ്പെട്ടവരെന്ന്നിങ്ങൾകരുതിയിരുന്നവർനിങ്ങളിൽനിന്നുംഅകൽചകാണിക്കുന്നുണ്ടുവോഎങ്കിൽമനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുകഅവരുടെആവശ്യങ്ങൾപൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു!
 • നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ജീവിതം ലഭിക്കാൻ, ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നാം തയ്യാറായിരിക്കണം.
 • ചിലപ്പോൾജീവിതംഒരുഇഷ്ടികഉപയോഗിച്ച്തലയിൽഅടിക്കും. വിശ്വാസംനഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.
 • കാത്തിരുന്നാൽകിട്ടുംഎന്നുറപ്പുള്ളത്മരണംമാത്രമേയുള്ളൂ. അത്നമ്മളെപറ്റിക്കില്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽനാളെഅത്നമ്മളെതേടിവരികതന്നെചെയ്യും.മറ്റുള്ളവർക്ക്കിട്ടിഎന്ന്അസുയപ്പെടാത്തതുംഅത്തന്നെയാണ്.
 • കള്ളംകൊണ്ട്നീഎത്രവലിയകൊട്ടാരംകെട്ടിപൊക്കിയാലുംആകൊട്ടാരംപൊളിഞ്ഞുവീഴാൻഅധികംസമയംഒന്നുംവേണ്ടിവരില്ല.
 • ജീവിതത്തിലെഓരോഅവസരവുംഉപയോഗിക്കുകപലഅവസരങ്ങളുംജീവിതത്തിൽഒരുതവണമാത്രംവന്നുപോകുന്നതാണ്
 • താങ്ങാനാവില്ലഎന്ന്കരുതിയപലതിനെയുംതാങ്ങാനാവുംഎന്ന്പഠിപ്പിച്ചഒന്നാണ്സാഹചര്യം.
 • ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മനസിലാക്കാൻ സമയമായി, അതിനാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭയപ്പെടാം.
 • കൈയ്യിൽസമ്പത്തുള്ളവനല്ലമനസ്സിൽസമാധാനംഉള്ളവനാണ്യഥാർത്ഥസമ്പന്നൻ…
 • മറ്റുള്ളവർനിങ്ങൾക്ക്ചെയ്തുതരണമെന്നുനിങ്ങൾആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാംനിങ്ങൾഅവർക്കുചെയ്യുവിൻ..
 • ജീവിതത്തിൽനമ്മളെഎല്ലായ്പ്പോഴുംകുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുടെമുൻപിൽശരികൾവിശദീകരിക്കേണ്ടആവശ്യംഇല്ല.കാരണംആശരികൾക്ക്മുൻപിലുംഅവർകുറ്റംകണ്ടെത്തും
 • ഒരുമിച്ചുനടന്നപ്പോൾഎന്ത്നേടിഎന്നതല്ല.തനിയെനടന്നപ്പോൾഒരുപിൻവിളിക്കുപോലുംആരുമില്ലെന്നതിരിച്ചറിവാണ്യഥാർത്ഥജീവിതം.
 • എല്ലാവര്‍ക്കുംജീവിതത്തില്‍തെറ്റുകള്‍സംഭവിച്ചേക്കാംശേഷിക്കുന്നജീവിതംഅതിന്‍െറവിലയായിനല്‍കണമെന്നല്ലഅതിനര്‍ഥം
 • ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നന്മ കണ്ടെത്താനും തിന്മയെ അഗണിക്കാനും നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ അവസരങ്ങള്‍ക്കും നന്ദിയുളള മനോഭാവം സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിഞ്ഞാല്‍ ജീവിതം മനോഹരമാകും
 • ഒന്നും അസാധ്യമല്ല, ഈ വാക്ക് തന്നെ പറയുന്നു, ‘എനിക്ക് സാധ്യമാണ്!’
 • നിങ്ങളുടെജീവിതത്തെമറ്റൊരാളുടേതമായിട്ട്താരതമ്യംചെയ്യരുത്.സുര്യനെചന്ദ്രനുമായിതാരതമ്യംചെയ്യുന്നതിൽഅർത്ഥമില്ല.അവയുടെസമയംവരുമ്പോൾരണ്ടുംപ്രകാശിക്കുന്നു.
 • ആരേയുംചാരിനിന്നാകരുത്ജീവിതംഅവർമാറുമ്പോഴുള്ളവീഴ്ചതാങ്ങാനായെന്ന്വരില്ല.
 • നിങ്ങൾആരുടേതെങ്കിലുംഹൃദയംവേദനിപ്പിച്ചുഎന്നിട്ടുംഅവർപഴയആവേശത്തോടും,  ബഹുമാനത്തോടുംകൂടിതന്നെനിങ്ങളോട്സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽമനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക.തീർച്ചയായുംഅവർനിങ്ങളെവളരെയധികംസ്നേഹിക്കുന്നു.
 • മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടിജീവിച്ചജീവിതംമാത്രമാണ്മൂല്യവത്തായജീവിതം.
 • ജീവിതംതന്നെഏറ്റവുംഅത്ഭുതകരമായയക്ഷിക്കഥയാണ്.
 • ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തിബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു:ഒരു വാചകം ചുമരിൽ എഴുതണം.പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽസന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണംആ വാചകം. ബീർബൽ എഴുതി.ഈ സമയവുംകടന്ന് പോകും